پناهگاه حیات اراک مکانیست که در آن سگ های ولگرد مریض را جمع آوری میکنند و آنها را عقیم سازی میکنند و رها سازی میکنند تا الان 360 سگ جمع آوری شده