تعیین دقیق زمان مرگ با مژک‌های بینی!   

محققان ایتالیایی موفق شدند از بینی برای تعیین زمان دقیق مرگ استفاده کنند.

طرح‌های ریز انگشت مانند که بینی را پوشش داده‌اند تا پس از مرگ نیز از نبض برخوردارند و از آنجایی که نبض این مژک‌ها با سرعت قابل پیش‌بینی کاسته می‌شود، دانشمندان پزشکی قانونی خواهند توانست به تعیین زمان دقیقتر مرگ بپردازند.

تعیین زمان دقیق مرگ افراد ممکن است برای محققان به یک چالش تبدیل شود.

آنها با توجه به دمای بدن یا سرعت تجزیه می‌توانند زمانی را برآورد کنند، اما این نشانگرها ممکن است در اثر دما یا درگیر بودن فرد در یک مشاجره کمی پیش از مرگ وی منجر به سردرگمی محققان بشوند.

سرعت نبض مژک‌ها می‌تواند ابزار بیشتری را برای کمک به تعیین زمان دقیقتر مرگ به خصوص در 24 ساعت پیش از مرگ فرد در اختیار دانشمندان و محققان قرار دهد.

مژک‌های بینی به طرح‌های ریزی گفته می‌شود که مخاط، غبار و باکتری‌ها را از بینی خارج کرده و به سوی گلو می‌رانند.

محققان دانشگاه «باری» در ایتالیا این پژوهش را با برداشتن 100 نمونه از اجساد انجام داده‌اند.

از آنجایی که نبض مژک‌های بینی آرام آرام از کار افتاده و همچنین تا حدی نسبت به عوامل محیطی ایمن است، این محققان امیدوارند بتوانند از این پوشش برای تعیین زمان مرگ استفاده کنند